คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนา

 

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 8/2558 มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ( เพิ่มเติม )

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 7/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเกียวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ( สอบสัมภาษณ์ )
ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนา

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 6/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการบริหารงานคุณภาพ

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 5/2558 แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 4/2558 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 3/2558 แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ ( Chief Knowledge Officer หรือ CKO )
และ ทีมงานจัดการความรู้( Knowledge Management Team หรือ KM Team )

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 2/2558 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารวิชาการ " ชลสาร "

 

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 1/2558 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับฝากครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  

 

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 8/2557 แต่งตั้งทีมงานย่อยด้านการจัดการความรู้

 

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 7/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

 

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 6/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 5/2557 มอบหมายหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสวกรรมชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ)

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 4/1/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 4/2557 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 3/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรายละเอียดเอกสารและแบบบันทึกในระบบคุณภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์และด้านวิศวกรรม

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 2/2557 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 1/2557 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารวิชาการ "ชลสาร"

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 21/2556 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการบริหารจัดการน้ำ ไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ฝ่ายวิชาการ

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 20/2556 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 19/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดกระบวนงาน ฐานข้อมูล และเว๊บไซต์ สำนักวิจัยและพัฒฯา ประจำปี 2557

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 18/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดกิจกรรม 5ส สำนักวิจัยและพัฒนา

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 17/2556 แต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการสงเคราะห์เจ้าหน้าที่

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 16/2556 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 15/2556 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิจัยและพัฒนา

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 14/2556 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 13/2556 ( Chief Knowledge Officer หรือ CKO ) และ ทีมงานจัดการความรู้
(Knowledge Management Team หรือ KM Team)

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 12/2556 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 11/2556 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ ประจำปี 2556

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 10/2556 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประเภทวัสดุ ประจำปี 2556

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 8/2556 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 7/2556 มอบหมายผู้รับผิดชอบห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กของสำนักวิจัยและพัฒนา

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 6/2556 มอบหมายผู้ประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้ เพื่อการเผยแพร่ในคลังความรู้

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 5/2556 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี พ.ศ. 2556

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 4/2556 มอบหมายทีมงานจัดการการความรู้ดำเนินการประกวดหน่ยวงานการจัดการความรู้ดีเด่น
สำนักวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2556

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 3/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดกระบวนงาน ฐานข้อมูล และเว็บไซด์ สำนักวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2556

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 2/2556 มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่(มอก.17025)

คำสั่งสำนักวิจัยและพัฒนาที่ 1/2556 การมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ผู้เชี่ยวชาญ

 

 

Visitors: 25,606