กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

 

คำสั่งกรมชลประทานที่ 60/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยภายในสำนักและกอง

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 310/2558  เรื่อง  การจัดตำแหน่งข้าราชการ

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 311/2558  เรื่อง  แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 314/2558  เรื่อง  อักษรย่อ

คำสั่งกรมชลประทาน  ที่ ข 341/2558  เรื่อง  มอบอำนาจด้านบริหารบุคคล ของสำนัก/กอง

   
   

 

 

 

 ด้านธุรการ/การเจ้าหน้าที่ 

  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 (ที่ นร 1002/ว 2) พร้อมตัวอย่างหนังสือขอลาออกจากราชการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ.2537

การประเมินบุคคลและผลงาน ตาม ว.10

   
 

 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ด้านธุรการ/การเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม 

 

 

  

 ด้านการเงินและบัญชี 

  

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8  พ.ศ. 2553)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

ระเบียบฯว่าด้วยการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554

การเบิกค่าโดยสารเครื่องบิน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

ตารางเปรียบเทียบ ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไข พ.ศ.2552 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 

การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่่ 2) พ.ศ.2555

ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน (ที่่ กค. 0422.3-ว 390 ลงวันที่่ 30 ตุลาคม 2552)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

 

 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ด้านการเงินและบัญชี เพิ่มเติม 

 

 

 

 ด้านพัสดุ 

   

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 622/2556 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการและดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 102/2556 ลงวันที่ 19 เมษายน 2556 เรื่่อง แก้ไขคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ข้อ 3.2

คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง การบริหารงานด้านการพัสดุของกรมชลประทาน

 


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 322/2548 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินราคาของซากเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

 


คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1094/2554 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2554 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติเการเบิกจ่ายค่าค่าวัสดุและ่ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

คู่มือปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 

 กฎ ระเบียบ คำสั่ง ด้านพัสดุ เพิ่มเติม  

 

 

 

Visitors: 25,608