แผนการจัดการความรู้ของฝ่ายบริหารทั่วไป

    KM ฝ่ายบริหารทั่วไป    

 

การจัดกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุกของบุคลากรที่มีต่อองค์กร

ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2556-กันยายน 2557 เช่น

การออกกำลังกาย ณ ห้องนันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง

งานเทศกาล เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต์ งานเกษียณอายุราชการ

การทำบุญไหว้พระและบริจาคสิ่งของในสถานที่ต่างๆ

เพื่อสร้างเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

 

 

        

 

2     8

 

_MG_6404     3

 

Visitors: 25,606