คำสั่งแต่งตั้ง KM Team

    ทีมงานจัดการความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป    

 

 

อนงค์  ทรงจิตต์

ประธานทีมงานการจัดการความรู้
ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

                              

  วันดี  นิยมเดชา              รังสิยา  สุพลจิตต์              ธีรนุช  ภูวรัตนกุล               สุชาติ  ธรรมโม 

ทีมงานการจัดการความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

                              

   ทิพวิมล  จั่นขาว                         อุบล  วรวิชา                ธิราภรณ์  ร่วมชาติ

                                 เลขานุการทีมงานการจัดการความรู้                             ผู้ช่วยเลขานุการทีมงานการจัดการความรู้                                                    

                        ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                         ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                  

Visitors: 25,606