รวมคลังความรู้ของฝ่ายบริหารทั่วไป

ด้านงานบริหารบุคคลและสวัสดิการ  

1

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กรกฎาคม 2556)

2

ฝึกอบรม : คู่มือการดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

3

ฝึกอบรม : คู่มือการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน

4

ฝึกอบรม : การประเมินผลโครงการฝึกอบรม

5

ฝึกอบรม : การหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม

6

คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดย สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

7

คู่มือการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

8

กระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

9

ตารางกระบวนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนงานและตัวชี้วัดกระบวนงาน (PL)

10

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ โปรแกรม EPP+ กรมชลประทาน

11

ฝืกอบรม : การประเมินสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคลเริ่มใช้ 1 เม.ย.54 เป็นต้นไป

12

ทะเบียน : สิทธิประโยชน์ของข้าราชการพ้นจากราชการ และประสบอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติราชการ

13

ทะเบียน : สิทธิประโยชน์ลูกจ้างพ้นจากราชการ และประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ

14

ทะเบียน : สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของผู้รับบำนาญ

15

ทะเบียน : การแต่งกายและการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

16

ทะเบียน : ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

17

ฝืกอบรม : คู่มือการลาศึกษา/ฝึกอบรม/ปฏิบัติการวิจัย/ดูงาน ภายในประเทศและต่างประเทศ

18

ฝืกอบรม : หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการประเมินผลความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

19 

ฝืกอบรม : การประเมินสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล รอบ (1 ต.ค.52 - 31 มี.ค.53 และ 1 เม.ย.53 - 30 ก.ย.53) และ (1 ต.ค.53 - 31 มี.ค.54)

20  

ฝืกอบรม : คู่มือการติดตามผลโครงการฝึกอบรม

21 

ฝืกอบรม : คู่มือการประเมินผลโครงการฝึกอบรม

22 

ฝึกอบรม : คู่มือการดำเนินการด้านค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

23 

ฝึกอบรม : คู่มือการบริหารโครงการฝึกอบรม

24 

ฝึกอบรม : คู่มือหาความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรม

25 

สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง : คู่มือการปฏิบัติงานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กรมชลประทาน

26 

สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง : คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

27 

วินัย : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน พ.ศ.2545

28 

วินัย : คู่มือดำเนินการทางวินัย 2552

29 

วินัย : กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

30 

วินัย : คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการดำเนินการทางวินัย

31 

อัตรากำลัง : แนวทางและขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

32 

อัตรากำลัง : คู่มือการปฏิบัติงาน การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
(กรณีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดไว้หลายระดับในลักษณะกรอบระดับตำแหน่ง)

33 

สวัสดิการ : คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน

34 

ทะเบียน : คู่มือการปฏิบัติงาน การขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยเหลือ

35 

ทะเบียน : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลข้าราชการเพื่อเรียกดูข้อมูลส่วนบุคคลและประวัติราชการของตนเอง DPIS

36 

ทะเบียน : คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลข้าราชการ DPIS สำหรับการเจ้าหน้าที่สำนัก / กอง

 

 

 


ด้านการเงินและบัญชี

1

สาระน่ารู้การเงินการคลัง KM RID 1 เบิกจ่ายอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

2

คู่มือแนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกครุภัณฑ์ เพื่อการซ่อมใหญ่เป็นสินทรัพย์ถาวรรายตัวในระบบ GFMIS โดยใช้เงินนอกงบประมาณ (ประเภททุนหมุนเวียน)

3

คู่มือปฏิบัติงานในระบบ BIS

4

คู่มือติดต่อราชการ กองการเงินและบัญชี

5

คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกขึ้นบัญชี เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" ด้านฐานะการเงิน

6

คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

7

คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน

8

คู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศ

9

ผังบัญชีมาตรฐานกรมชลประทาน

10

คู่มือการปฏิบัติงานการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการด้านการเบิกจ่าย

11

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เล่ม 1

12

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เล่ม 2

13

คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่าย ผ่าน GFMIS Web Online
14

คู่มือระบบรับและนำส่ง Web Online

15

คู่มือการบันทึกสินทรัพย์ถาวร ผ่าน Web Online

16

คู่มือระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป ผ่าน Web Online

 17

แนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน

 

 

ด้านพัสดุ

 1     กกพ 652/2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (เพิ่มเติมใหม่)

2 เอกสารประกอบการบรรยาย : การประชุมชี้แจงเพื่อติตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการพัสดุ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555)

3 เอกสารประกอบการบรรยาย : แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR)

4 การรายงานผลงานก้าวหน้าของงานตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

5 ตัวอย่างเอกสารดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

6 แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

7 หลักเกณฑ์การประเมินราคาของซากเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

8 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง กรณีปริมาณงานเพิ่มหรือลดตามรายการที่กำหนดในสัญญา และกรณีปริมาณงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายการที่กำหนดในสัญญาฯ

9 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองผลงาน เอกสารการบริหารสัญญา

10 กกพ.3853/2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 เรื่อง แนวทางการจัดหาผู้ให้บริการสาธารณูปโภค และทำสัญญาในลักษณะต่อเนื่อง

11 เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 9 กันยายน 2554 (รวมหนังสือเวียนกองพัสดุ ปีงบประมาณ 2554)

12 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0714/ว 100 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2551

13 คู่มือจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

14 คู่มือจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างทั่วไป) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

15 คู่มือจัดทำเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวบรวมในรูปแบบไฟล์ PDF) - ปรับปรุงครั้งที่ 1

16 วิธีการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีตกลงราคากรณีไม่มีสถานที่เก็บ

17 แนวทางการดำเนินการจัดซื้ออะไหล่ (งานซ่อมใหญ่)

18 แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารสัญญาที่เงื่อนไขในการจัดหาครุภัณฑ์

19 แนวทางการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง (กรณีบอกเลิกสัญญา)

20 แนวทางการควบคุมครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

21 การจำหน่ายพัสดุ

22 แนวทางการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

23 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง

24 การพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงาน

25 การประกาศเผยแพร่ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน

26 แนวทางการจ้างสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ ซ่อมแซม บำรุงรักษางานชลประทาน
 ด้านธุรการ

 1  คู่มือการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 

 2  คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป

 3  คู่มือข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

 4  แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ

 5  คู่มือการรับส่งหนังสือราชการ

 6  แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

 7  แบบใบลาอุปสมบท

 8  กระบวนการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร

 

  

Visitors: 25,606