หนังสือเวียนภายใน   

 
เลขที่ E ของสวพ

ลงวันที่
รายละเอียด / เรียน
สวพ.4025
13 ส.ค. 58
ขอเชิญทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมชลประทาน ประจำปี 2558 / ผู้เชี่ยวชาญ,ผอ.ส่วน,ผอ.สถาบัน,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3933
10 ส.ค. 58
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ.2558 / ผอ.ส่วน,ผอ.สถาบัน
     
สวพ.3871
6 ส.ค. 58
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 / ผู้เชี่ยวชาญ,ผอ.ส่วน,ผพช.วพ
     
สวพ.3756
29 ก.ค. 58
การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ DPIS และทะเบียนประวัติ / ผอ.ส่วน,ผพช.วพ.,บส.วพ.
     
สวพ.801/2558
3 ส.ค. 58
ขอเชิญร่วมประชุมนานาชาติและนิทรรศการครั้งที่ 6 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเอเชีย
     
สวพ.3860
5 ส.ค. 58
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ผอ.ส่วน,ผอ.สถาบัน
     
สวพ.3769
3 ส.ค. 58
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช้ / ผชช.,ผอ.ส่วน,ผอ.ผอ.สถาบัน,หน.ฝ่ายบริหาร,พด.วพ.,งบ.วพ.
     
สวพ.3698
28 ก.ค. 58
ถอดเทปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถาในงาน ” ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระชัยมงคล” / ผอ.ส่วน, ผพช.วพ.
     
สวพ.3659
27 ก.ค. 58
รายงานผลการดำเนินตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หมวด 1
     
สวพ.757/2558                        
23 ก.ค. 58                      
ตอบชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / ผอ.ส่วน,ผพช.วพ.
     
สวพ.3630
27 ก.ค. 58
10 มาตรการชาวชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัด / ผอ.ส่วน,ผพช.วพ.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3547
22 ก.ค. 58
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคา 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ / ผอ.ส่วน, ผพช.วพ.,บส.วพ
     
สวพ.3539
22 ก.ค. 58
ขอส่งคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี ของเงินนอกงบประมาณประเภททุนหมุนเวียน / ผอ.ส่วน, ผพช.วพ., งบ,วพ, พด,วพ
     
สวพ.3535
21 ก.ค. 58
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี /ผอ.ส่วน, ผพช.วพ., งบ,วพ, พด,วพ
     
สวพ.3506
21 ก.ค. 58
ชี้แจงหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลเอกช / ผอ.ส่วน,ผพช.วพ.,บง.วพ.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3499
21 ก.ค. 2558
เรียนข้าราชการกรมชลประทานทุกท่าน /ผู้เชี่ยวชาญ ,ผอ.ส่วน,ผพช.วพ
     
สวพ.3443
16 ก.ค. 58
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ / ผอ.ส่วน,ผอ.สถาบัน,ผชช.ทุกท่าน
สวพ.3291
9 ก.ค. 58

มอบอำนาจในการสั่งการ และดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ และการบริหารสัญญา และการจัดทำเอกสารการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ผอ.ส่วน,ผพช.,พด.วพ

สวพ.3280
8 ก.ค. 58
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต / ผอ.ส่วน,ผพช.,งบ.วพ.
     
สวพ.3249
7 ก.ค. 58
แจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนผ่านธนาคาร / ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ.ส่วน/ผอ.สถาบัน/จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3232
6 ก.ค. 58
เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ.ส่วน/ผอ.สถาบัน
     
สวพ.3215
3 ก.ค. 58
ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ / ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ.ส่วน/ผอ.สถาบัน
     
สวพ.3170
2 ก.ค 58
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือกรมชลประทาน / ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ.ส่วน/ผอ.สถาบัน/งบ.วพ./พด.วพ.
     
สวพ.3069              
25 มิ.ย. 58        
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน / ผอ.ส่วน/ผพช.วพ./จนท.บยริหาร
     
สวพ.3070
25 มิ.ย. 58
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เฉพาะส่วนกลาง) ประจำเดือนมิถุนายน 2558 / ผอ.ส่วน/ผพช.วพ./จนท.บยริหาร
     
สวพ.2988
22 มิ.ย. 58
ขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ "บ้านออมสิน - กบข. และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้สินเชื่อ" /ผอ.ส่วน/ผพช.วพ.
     
สวพ.2906
16 มิ.ย. 58
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ภายใน / ผอ.ส่วน/ผพช.วพ./บง.วพ./พด.วพ.
     
สวพ.509/2558
12 มิ.ย. 58
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า (Water Saving and appreciative)
     
สวพ.2714
4 มิ.ย. 58
ผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / ผอ.ส่วน/ผพช.วพ.
     
สวพ.1975                        3 เม.ย. 58                  แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20 ) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย /ผอ.กลุ่ม , ผพช.วพ.,กจ.วพ
     
สวพ.1974 3 เม.ย. 58 แนวทางการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินของส่วนราชการ / ผอ.กลุ่ม , ผพช.วพ.,บง.วพ.
     
สวพ.1824                       
25 มี.ค. 58                 
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราการ ประจำปี พ.ศ. 2558 / ผู้เชี่ยวชาญ,ผอ.กลุ่ม , ผพช.วพ.กจ.วพ.
     
สวพ.1693
17 มี.ค. 58
ขอส่งหนังสือองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล "HR VARIETY" / ผอ.กลุ่ม , ผพช.วพ.
     
สวพ.1679
18 มี.ค. 58
การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (การยืมตัวข้าราชการ) / ผอ.กลุ่ม , ผพช.วพ.
     
สวพ.1640
17 มี.ค. 58
รับโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์พลาสติกใสประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมภายใต้แนวคิด "ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ / ผอ.กลุ่ม , ผพช.วพ.
     
สวพ.1634
17 มี.ค. 58
ขอเผยแพร่โลโก้ 113 ปี กรมชลประทาน / ผอ.กลุ่ม , ผพช.วพ.
     
สวพ.1507
11 มี.ค. 58
การประดับธงตราสัญลักษณ์และแต่งกายด้วยเสื้อประดับตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 / ผู้เชี่ยวชาญ,ผพช.วพ.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.1430
6 มี.ค. 58
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในระบบ DPIS / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ., ขรก.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.1428
6 มี.ค. 58
ขอให้ผุ้สนใจสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 113 ปี กรมชลประทาน / ผู้เชี่ยวชาญ,ผพช.วพ.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.1360
3 มี.ค. 58
ขอความอนุเคราะห์แพร่ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 /ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ., จนท.ฝ่ายบริหาร
 
   
 
สวพ.1200                
20 ก.พ. 58           
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมแหล่งน้ำ ครั้งที่3
     
สวพ.941
10 ก.พ. 58
แจ้งผลการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / ผู้เชี่ยวชาญ,ผอ.กลุ่ม.,ผพช.วพ.
     
สวพ.603
29 ม.ค. 58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / ผอ.กลุ่ม, ผพช.วพ.
     
สวพ.544
27 ม.ค. 58
คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก / กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
     
สวพ.445
22 ม.ค. 58

แจ้งเวียนหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ / ผอ.กลุ่ม, ผพช.วพ., บง.วพ., พด.วพ.

     
สวพ.97              
12 ม.ค. 58       

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 /ผอ.กลุ่ม , ผพช.วพ., บง.วพ., พด.วพ., กจ.วพ.

     
สวพ.12
5 ม.ค. 58
รายงานการตรวจทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม2556- 30กันยายน 2557)
    ผู้เชี่ยวชาญ ,ผอ.กลุ่ม, ผชช.วพ.
     
สวพ.3
5 ม.ค. 58
อนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง / ผอ.กลุ่ม, ผชช.วพ.
     
สวพ.5509
29 ธ.ค. 57
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี / ผอ.กลุ่ม, ผชช.วพ.
     
สวพ.5107        
18 ธ.ค. 57     
ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนาม / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
สวพ.5099
18 ธ.ค. 57

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ 26th European Regional Conference (ERC)and 66th International Executive Council

(IEC)meeting ณ ประเทศฝรั่งเศส ผชช.,ผอ.กลุ่ม, ผพช.วพ.

สวพ.5007
16 ธ.ค. 57
แจ้งข้อหารือการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.4974
15 ธ.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558 / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.4924
12 ธ.ค. 57
ซ้อมความเข้าใจหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.4813
8 ธ.ค. 57
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จ พ.ศ. 2494 / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.4801
4 ธ.ค. 57
ให้ชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ และการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.4799
3 ธ.ค. 57
ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Award ) พ.ศ. 2558 / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.4735
2 ธ.ค. 57
ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการทุกวันจันทร์ /ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.4650
27 พ.ย. 57
การกำหนดอักษรและเลขรหัสประจำสำนัก/กอง / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.4253    30 ต.ค. 57  การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗/ผอ.กลุ่ม,ผอ.กอง,ผอ.สำนัก
     
สวพ.890 29 ต.ค. 57 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น/ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3914              1 ต.ค. 57              การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3930 16 ก.ย. 57 ข้อความเข้าใจสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๕๖ / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,บง.วพ.
     
สวพ.3973 8 ต.ค. 57 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน(เพิ่มเติม) / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,บง.วพ.
     
สวพ.3938 6 ต.ค. 57 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.4026 15 ต.ค. 57 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3991 5 ก.ย. 57 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(แก้ไข) / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,บง.วพ.
     
สวพ.3978 30 ก.ย. 57 แจ้งมาตราการเร่งรัดการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘/ ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.4253    30 ต.ค. 57  การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๗/ผอ.กลุ่ม,ผอ.กอง,ผอ.สำนัก
     
สวพ.890 29 ต.ค. 57 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น/ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3914              1 ต.ค.   57           การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฏหมาย / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3930 16 ก.ย. 57 ข้อความเข้าใจสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฏีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๕๖ / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,บง.วพ.
     
สวพ.3973 8 ต.ค. 57 บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน(เพิ่มเติม) / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,บง.วพ.
     
สวพ.3938 6 ต.ค. 57 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรกรมชลประทานที่มีต่อการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.4026 15 ต.ค. 57 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งการลดหย่อน / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3991 5 ก.ย. 57 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค(แก้ไข) / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,บง.วพ.
     
สวพ.3978 30 ก.ย. 57

แจ้งมาตราการเร่งรัดการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘/ ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.

สวพ.3800 30 ก.ย. 57         ขอเชิญท่านและข้าราชการในสังกัดร่วมงานมหกรรม กบข.กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2557 /ผอ.กลุ่ม,ผอ.กอง.
     
สวพ.3738 10 ต.ค. 57 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร "การปรับสมดุลร่างกายด้วยสมุนไพร" /ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3794 29 ก.ย. 57 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน /ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,ฝบท.วพ.
     
สวพ.3787 10 ต.ค. 57 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การประดิษฐ์โคมไฟจิ๊กซอว์" /ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3696 15 ก.ย. 57 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน "กิจกรรมเดิน - วิ่ง รณรงค์ Smart Spending...Smart Saving" / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3533 10 ก.ย. 57 รับโปสเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3693 17 ก.ย. 57 ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำวิดิทัศน์และเอกสารประกอบการฝึกอบรมของกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุค/ ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3677 15 ก.ย. 57 รายงานการศึกษาวิจัยนโยบายสาธารณะ เรื่อง การวิเคาระห์ระดับของการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกรมชลประทาน / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3691 16 ก.ย. 57 แจ้งมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3694 17 ก.ย. 57 มารดาของนางอรทัย วัฒนชัย ที่ปรึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถึงแก่กรรม /ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3634 16 ก.ย. 57 ทุนศึกษาของ Chevening Scholarships 2105/2016 / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3611 15 ก.ย. 57 มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ /ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3637 16 ก.ย. 57 เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำข้อมูลประกันสังคมเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - service) และสิทธิประโยชน์ ๗ กรณีของผู้ประกันตน / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3618 15 ก.ย. 57 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายงานชลประทาน ปี ๒๕๕๗ / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3581 8 ก.ย. 57 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานและหมายเลขโทรศัพท์/โทรสา / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3539 8 ก.ย. 57 ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้าง หอประชุม จาริน อัตถะโยธิน / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3568 8 ก.ย. 57 เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3507 1 ก.ย. 57 แจ้งเวียนมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมชลประทาน / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ.3444 26 ก.ย. 57 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระฐินสามัคคี วัดป่าลัน จังหวัดเชียงราย / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3420 5 ส.ค. 57 ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2557 / ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ01/688/2557 28 ส.ค. 57 ผลการประกวดกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2557/ผอ.กลุ่ม,ผพช.วพ.
     
สวพ01/689/2557 28 ส.ค. 57 เรื่องผลการประกวดการจัดทำกระบวนงาน ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ สำนักวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2557 / ผอกลุ่ม,ผพช.วพ.
สวพ.3341            
22 ส.ค. 57          
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมชลประทาน ประจำปี 2557 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.3280
18 ส.ค. 57
กำหนดเวลารับใบสำคัญที่จะต้องเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.,พด.วพ.
     
สวพ.3042
30 ก.ค. 57
การแต่งกายของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติภายในสำนักงาน / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.,จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.2998
28 ก.ค. 57
การแต่งการและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ / ผวศ.วพ. ,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,พด.วพ.
     
สวพ.2993
28 ก.ค. 57
การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.,จนท.ฝ่ายบริหาร
สวพ.2959                          
23 ก.ค. 57                           
ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากี / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.ฝบท.วพ.
     
สวพ.2756
7 ก.ค. 57
การดำเนินการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาผ่านกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนางานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2557 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.2744
4 ก.ค. 57
การดำเนินการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนา ผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในดำริสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราข / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.2743
4 ก.ค. 57
มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
สวพ.2554
24  มิ.ย.57             
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการและข้าจ้างประจำปี ประจำเดือน มิถุนายน 2557 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.และ จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.2561         
24 มิ.ย. 57
ขอประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการเนื่องในวันสุนทรภู่ ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.2551
23 มิ.ย. 57
ขอความอนุเคราะห์ผู้ประกาศข่าวโครงการเสียงตามสายกรมชลประทาน / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.2407
11 มิ.ย. 57
โครงการประกวดผลงาน หน่วยงานและบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 /ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.2185
27 พ.ค.57
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 18 อัตรา /ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.และ จนท.ฝ่ายบริหาร
สวพ01/344/2557
2 พ.ค. 57   
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ - ไหว้พระเดือนพฤษภาคม 2557 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ. และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
     
สวพ.01/374/2557
15 พ.ค. 57
     
สวพ.1903
1 พ.ค. 57
การเผยแพร่โลโก้ 112 ปี กรมชลประทาน ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.1735         21 เม.ย. 57            การเลือกกลับไปใช้สิทธิรับบำเหน็จบำนานตาม พรบ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.และ ขรก.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.1734 21 เม.ย. 57 การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.และ จนท.ฝ่ายบริหาร
     
สวพ.1625 9 เม.ย. 57 แจ้งเวียนเผยแพร่ ผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมชลประทาน /ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.1572
3 เม.ย. 57
แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.1486
1 เม.ย. 57
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.1452     
31 มี.ค. 57        
แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ การวางแผนพัฒนารายบุคคล
    ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.1180
14 มี.ค. 57
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็น "ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการ" / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
สวพ.852
25 ก.พ.         57
เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2557 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.501
6 ก.พ. 57
รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ01/85/2557
4 ก.พ. 57
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ - ไหว้พระเดือนกุมภาพันธ์ 2557 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
สวพ.115
13 ม.ค. 56          
คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.18               
3 ม.ค. 57
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ 9TH THAICID NATIONAL SYMPOSIUM / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.68
8 ม.ค.57

รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ /

ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.

สวพ.4846
24 ธ.ค.56           
การเรียกเก็บเงินประจำเดือน ธันวาคม 2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4817
24 ธ.ค. 56
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2557 /ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4771
18 ธ.ค. 56
ขอเชิญร่วมงาน "วันชูชาติ" วันที่ 4 มกราคม 2557 / ผู้เชี่ยวชาญ,ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4737
16 ธ.ค. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4736
16 ธ.ค. 56
รางวัลที่กรมชลประทานได้รับในปี พ.ศ.2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4708
11 ธ.ค. 56
รายงานการตรวจทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการรอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4693
11 ธ.ค. 56
ขอความร่วมมือในการจัดทำวีดิทัศน์และเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่ /ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.,ฝบท.วพ.
     
สวพ01/1082/2556
4 ธ.ค. 56
ขอส่งแผนกลยุทธ์เสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาชีวิตการทำงาน สำนักวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4600
28 พ.ย. 56
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4581
28 พ.ย. 56
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4579
28 พ.ย. 56
กรมชลประทานเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก /ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4350        
12 พ.ค. 56       
การประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4322
11 พ.ค. 56
การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ DPIS และทะเบียนประวัติ / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4227
31 ต.ค. 56
การใช้รถยนต์เช่า / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4184
29 ต.ค. 56
ขยายเวลาการไว้ทุกข์ สมเด็จพระญาณสังวรณ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสัฆปรินายก เป็น 30 วัน /ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4150                 

25 ต.ค. 2556                

ปฏิทินงบประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 /ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.,บง.วพ.,พด.วพ

     
สวพ.4139
24 ต.ค. 56
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4106
21 ต.ค. 56
ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) ระดับสำนัก/กอง / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4101
21 ต.ค. 56
การขึ้นค่าสาธารณูปโภคสวัสดิการอาคารชุดกรมชลประทาน ปากเกร็ด / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4080
17 ต.ค. 56
รายงานผลการศึกษาวิจัยนโยบายสาธารณะ / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4069
16 ต.ค. 56
รายงานการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนากระบวนงานการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.4939
15 ต.ค. 56
โครงการคัดเลือกผลงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.3994
11ต.ค. 56
รายงานผลสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.398
10 ต.ค. 56
การขอเข้าพักอาศัยสวัสดิการที่พักกรมชลประทาน ประจำปี 2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.3817
30 ก.ย. 56
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี 2556 / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
สวพ.3687
16 ก.ย. 56       
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.3692
16 ก.ย. 56
ขอให้จัดส่งโครงการฝึกอบรม / สัมมนา / ประชุม / ผวว.วพ.,ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.3425
27 ส.ค. 56
การกำหนดเส้นสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart)ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ของกรมชลประทาน / ผู้เชี่ยวชาญ, ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.3532
3 ก.ย. 56
การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.3505
2 ก.ย. 56
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา /ผู้เชี่ยวชาญ, ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ.3628
11 ก.ย. 56
ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา / ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     
สวพ01/852/2556
16 ก.ย. 56
ขอเชิญประชุมสำนักฯ ครั้งที่10/2556 ประจำเดือนกันยายน 2556 / ผู้เชี่ยวชาญ, ผยศ.วพ. ผวศ.วพ.,ผทว.วพ.,ผวว.วพ.,ผพช.วพ.
     

 

 

   ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนา   

 

เรื่อง ผลการประกวดการจัดทำกระบวนงาน ฐานข้อมูล และเว็บไซต์  ลว.28/8/57

 

เรื่อง ผลการประกวดกิจกรรม 5ส ประจำปี 2557 ลว.28/8/57


เรื่อง ผลคะแนนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส (ครั้งที่ 1) ลว.4/8/57

 

 

 

   

 

 

Visitors: 25,608