งานการเงินและบัญชี

     

 

                                                     

                                                     นางสาวรังสิยา  สุพลจิตต์  
                                                เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
                                                       หัวหน้างานการเงินและบัญชี
                                                                  (งบ.วพ.)

 

 

 

 

                                                     

                                                     นางภาณุมาส  เยาวภัทรศิริ 
                                                             พนักงานธุรการ ส 3

 

 

   

  

 

 

งานการเงินและบัญชี

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   
1)
ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อจัดวางระบบการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐาน
2)
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำต้นทุนผลผลิต เพื่อให้ได้ข้อมูลต้นทุนที่เป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร ในการตัดสินใจในการบริหารการดำเนินงาน
  ของหน่วยงาน และนำไปสู่ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
3)
ควบคุม ตรวจสอบ การจัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานภายในสำนักฯ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์
4)
ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน มีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการปรับปรุงและการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
5)
ควบคุม ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การรับจ่ายเงิน มีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ
6)
ศึกษา วิเคราะห์ รายงานเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบัญชีการเงิน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7)
ตรวจสอบการบันทึกรายการงบประมาณ ในระบบการบริหารเงินงบประมาณและเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (BIS) เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
  ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ในการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
8)
ควบคุม ตรวจสอบ รายงานการเงินเกี่ยวกับการบริหารงานบัญชีการเงินภาครัฐ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อให้รายงาน
  การเงินและบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกำหนด
9)
ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
10)
ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการเงินและบัญชี
11)
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 25,606