งานธุรการ

 

      

          นางทิพวิมล  จั่นขาว 
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
               หัวหน้างานธุรการ
                   (ธก.วพ.)

 

 

 

    นายสุชาติ  ธรรมโม 
    นายช่างโยธาชำนาญงาน

       

         นางปณิตา  เชื้อสาย 
             พนักงานธุรการ ส 3

       

       นางนุชนาถ  ธัญญเจริญ 
              ช่างฝีมือสนาม ช 3

  

  นางธิราภรณ์  ร่วมชาติ 
       พนักงานธุรการ ส 2

      

   นางชลิญญาภรณ์  นุชเวช 
           พนักงานธุรการ ส 2

       

      นางรุจิรา  ภางค์สอาด  
           พนักงานธุรการ ส 1

  

   นายปัญญา  คชมณี  
   พนักงานขับรถยนต์ ส 2

      

        นายสุจินต์  ศิริบุตร  
          พนักงานขับรถยนต์ ส 2

       

         นายศรัณย์  เมฆขำ  
              ช่างฝีมือสนาม ช 2

  

   นายบัญญัติ  วัดแก้ว  
    พนักงานขับรถยนต์ ส 2

      

       

       

      

 

 

 

 

งานธุรการ

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
   
1)
ศึกษา พัฒนา การบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป เช่น การพัฒนากระบวนงาน การจัดทำคู่มือ เพื่อให้การบริหารมีประสิทธิภาพ
  และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
2)
ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
3)
ดำเนินการงานสารบรรณ รับ – ส่ง  ร่าง จัดพิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ บริการ ค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ
  และมาตรฐานที่กำหนด สะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานมูลที่ตรวจสอบได้
4)
ตรวจสอบ ดูแล การจัดเตรียมเอกสารการประชุม งานรับรอง งานพิธีการ โดยมีการเตรียมเอกสารในการนำเสนอ เรียบเรียงรายงานต่างๆและติดตามผลการปฏิบัติงาน
  ตามมติที่ประชุม เพื่อให้การจัดประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ นั้น เป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
5)
ตรวจสอบ ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักและบริเวณโดยรอบ เพื่อให้สถานที่และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
  มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและมีบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
6)
ดูแล จัดการ การใช้รถยนต์ภายในสำนักให้มีความเรียบร้อย พร้อมทั้งบำรุงรักษาการใช้รถยนต์ของสำนักฯ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมการใช้งาน
7)
ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหาต่างๆี่ที่เกี่ยวข้อง ในสายงาน เกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต่างๆ
  เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
8)
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
9)
ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านธุรการ
10)
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 25,606